Cyrene

Lila

Draco

Perdicas

Herodotus

Hecuba

Hector

Darius

Sphaerus

Cycnus

Manus

Elkton

King Gregor

Nemos

Pandora

Marcus

Mezentius

Princess Jana

Prince Agranon

Ares

Benitar

Peranis

Hyperion

Thea

Crius

Hercules

Iolaus

Prometheus

Io

Hades

Celesta

King Sisyphus

Queen Karis

Toxeus

Talus

Ephiny

Queen Melosa

Princess Terreis

Phantes

Tyldus

Krykus

Celano

Eponin

Magdelus

Salmoneus

Flora

Diomedes

King Xerxes

Koulos

Hermia

Helen

Paris

Deiphobus

Homer

Petracles

Thersites

Princess Diana

King Lias

Prince Philemon

Prince Mineus

Glauce

Charon

Atyminius

Autolycus

Malthus

Arkel

Sinteres

Meleager

Damon

Icus

Anteus

Mael

Zora

Atrius

Kirilus

Rhea

Talmadeus

Callisto

Joxer

Theodorus

Melas

Toris

Cortese

General Marmax

Galen

Hippocrates

Xenan